Leadership Team

Sachin Nayyar
Sachin Nayyar

Founder and CEO

Amit Saha
Amit Saha

COO

Atul Vij
Atul Vij

CTO

Abbas Rangwala
Abbas Rangwala

Senior VP of Solutions

Yashavanth Prakash
Yashavanth Prakash

VP of Products

Kevin Brown
Kevin Brown

Senior VP of Sales

Keith Mozena
Keith Mozena

VP of Business Development

Raj Muchimilli
Raj Muchimilli

VP of Product Management

Vibhuti Sinha
Vibhuti Sinha

VP, Cloud Products

Sanjeev Nimmakayala
Sanjeev Nimmakayala

Chief Architect

Sam Adler
Sam Adler

Sr. Director of Marketing

Grant Evans
Grant Evans

VP of Sales – EMEA

Jerod W. Curley
Jerod W. Curley

Sr. VP of Strategic Sales & Partnerships